तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको वेब पेजमा यहाँहरुलाई स्वागत छ
प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ को नतिजा

जम्मा प्रतिष्ठान संख्या तथा संलग्न कामदार

District Number of Establishment Number of Persons Engaged
TotalMaleFemale
Rasuwa 1,3274,1742,4201,754
Nuwakot 8,79430,12918,07312,056

औद्धोगिक वर्गीकरण अनुसार जम्मा प्रतिष्ठान संख्या तथा संलग्न कामदार

Section of NSIC Rasuwa Nuwakot
Number of EstablishmentPersons EngagedNumber of EstablishmentPersons Engaged
A Agriculture, forestry fishing 3) 611567522658
B Mining, quarrying 21383
C Manufac-turing 9622911965096
D Electricity, gas 930012238
E Water supply 25142
F Construc-tion 22116
G Wholesale, retail trade 537105436877376
H Transpor-tation, storage 92923140
I Accommo-dation, food 431109512422878
J Information, communi-cation 41616139
K Financial, insurance 361652651494
L Real estate
M Professional, scientific, technical 1153133
N Administrative, upport service 341633
P Education 857535675352
Q Human health, social work 271492471185
R Arts, entertainment, recreation 42626115
S Other service activities 691976242651
Total 13724174879430129

श्रोत : केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आर्थिक गणाना शाखा, २०७६

तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको अनुरोध

सही तथ्याङ्क नै वैज्ञानिक विकास योजना तर्जुमाको आधारभूत तत्व हो । त्यसैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्गतका तथ्याङ्क कार्यालयहरूबाट समय–समयमा सञ्चालन हुने विभिन्न गणना तथा सर्वेक्षणहरूको सिलसिलामा यहाँहरूको घर, संस्था, कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय आदिमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटिई आउने गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । यहाँहरुले यसरी उपलब्ध गराउने विवरण तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार गोप्य राखिने छ । यसका साथै यस्त विवरण कर तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरिने र सधै‌ समुहगत रुपमा मात्र प्रकासन गरिने छ ।