तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको वेब पेजमा यहाँहरुलाई स्वागत छ

तथ्याङ्क कार्यालयको नुवाकोटको मुख्य कार्यहरु
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको मातहतमा रहेको तथ्याङ्क कार्यालयको कार्यहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ।

  • विभागबाट आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गरिने गणना एवं सर्वेक्षणमा संलग्न हुने ।
  • विभागबाट जिल्लास्तरमा सञ्चालन हुने तालिम कार्यमा सघाउ पुर्‍यउन र स्थानीयस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने ।
  • विभागले जिल्लाबाट संकलन गर्न लगाएका Secondary तथ्याङ्क संकलन गर्ने ।
  • जिल्लाको तथ्याङ्कीय Profile तयार गर्ने ।
  • जिल्ला विकासको निमित्त आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध भए नभएको मूल्यांकन गर्ने ।
  • जिल्लास्तरीय तथ्याङ्क विकास कार्यक्रम बनाई केन्द्रमा पठाउने ।
  • वडा र गणना क्षेत्रको सीमाना, धरातल र घरपरिवारको निर्दिष्ट स्थान छुट्याउने गरी नक्सांकन गर्ने ।
  • जिल्लास्तरीय तथ्याङ्कीय क्रियाकलापहरुको समन्वय गर्ने ।
  • विभागले लगाएका अन्य विविध कामहरु गर्ने ।

तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको अनुरोध

सही तथ्याङ्क नै वैज्ञानिक विकास योजना तर्जुमाको आधारभूत तत्व हो । त्यसैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्गतका तथ्याङ्क कार्यालयहरूबाट समय–समयमा सञ्चालन हुने विभिन्न गणना तथा सर्वेक्षणहरूको सिलसिलामा यहाँहरूको घर, संस्था, कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय आदिमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटिई आउने गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । यहाँहरुले यसरी उपलब्ध गराउने विवरण तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार गोप्य राखिने छ । यसका साथै यस्त विवरण कर तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरिने र सधै‌ समुहगत रुपमा मात्र प्रकासन गरिने छ ।