तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको वेब पेजमा यहाँहरुलाई स्वागत छ

नुवाकोट जिल्लाका साविकका गा.वि.स. / न.पा संयुक्त गरि हालका गा.प./ न.पा तथा वडाहरुको संरचना

हालको गा.प. न.पा तथा वडा समावेश भएका साविक गाविस साविक वडा नं. जनसंख्या क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) सिमाना
दुप्चेश्वर गाउँपालिका      
घ्याङ्फेदी १ देखि ९ ३१००२८.८५पूर्व :सिन्धुपाल्चोक जिल्ला
गाउँखर्क १ देखि ९ ३१८०२२.४१पश्चिम : तादी र पञ्चकन्या गा.पा. र रसुवा जिल्ला
राउतबेंशी १ देखि ७ २५२९७.७३उत्तर :रसुवासिन्धुपाल्चोक जिल्ला
बेतिनी १ देखि ९ ४३७२३४.०३दक्षिण :शिवपुरी गा.पा.
बालुकमारी १ देखि ९ २४८६१३.२३  
समुन्द्रटार १ देखि ९ २९०५१०.७  
राउतबेंशी ८,९     
शिखरबेंशी १ देखि ९ ३५३४१४.६७  
जम्मा   २२१०६१३१.६२  
पञ्चकन्या गाउँपालिका      
चौघडा ३,४,९ २०२७६.२६पूर्व :दुप्चेश्वर र शिवपुरी गा.पा.
कविलास १ देखि ९ ४०६३८.९५पश्चिम : सूर्यगढी र लिखु गा.पा.
पञ्चकन्या १ देखि ९ २६७५८.३१उत्तर :तादी गा.पा.
थप्रेक १ देखि ९ ३९४२१५.५१दक्षिण :शिवपुरी र लिखु गा.पा.
भद्रुटार १ देखि ९ ३२३८१४.४४  
जम्मा   १५९४५५३.४७  
तादी गाउँपालिका      
उर्लेनी १ देखि ९ ४०१४२७.१४पूर्व :दुप्चेश्वर गा.पा.
रालुकादेवी १ देखि ६ ३००९१३.७६पश्चिम : सूर्यगढी गा.पा.
खरानीटार १ देखि ९ ३१६३८.८७उत्तर :रसुवा,
रालुकादेवी ७ देखि ९   दक्षिण :पञ्चकन्या गा.पा.
सुन्दरादेवी १ देखि ९ २४११६.२  
नर्जामण्डप १ देखि ४ २५००६.२  
नर्जामण्डप ५ देखि ९ २८३५७.६२  
जम्मा   १७९३२६९.८  
सुर्यगढी गाउँपालिका      
लच्याङ १ देखि ८ ४००९१४.०४पूर्व :तादी र पञ्चकन्या गा.पा.
बागेश्वरी १,२,५,६,८ २०६२९.६४पश्चिम : विदुर न.पा.
लच्याङ   उत्तर :रसुवा
बागेश्वरी ३,४,७,९ ३३९५६.८२दक्षिण :दक्षिण लिखु गा.पा.
हल्देकालिका १ देखि ९ ३६०६९.४६  
गणेशस्थान १ देखि ९ ३७२८९.१२  
जम्मा   १६८००४९.०९  
विदुर नगरपालिका      
विदुर १,१०,११ ३२१९४.६९पूर्व :सूर्यगढी र लिखु गा.पा.
विदुर २,३ ४३६२८.४४पश्चिम : मेघाङ्ग र तारकेश्वर गा.पा.
खड्कभञ्याङ्ग ४(९ ४७९२१२.५६उत्तर :किस्पाङ्ग गा.पा. र रसुवा जिल्ला
विदुर ४४१८१.९२दक्षिण :बेल्कोटगढी न.पा.
विदुर ५,७ ४६२४७.४४  
विदुर ३६२८५.९८  
चारघरे १,२     
तुप्चे १५७३८९७१३.४६  
विदुर ३७९३७.९१  
तुप्चे ६८    
विदुर ५४४३६.१६  
तुप्चे     
१० गेर्खु ३,४,७,९ ३५६७१३.५८  
११ गेर्खु १,२,५,६,८ २८१५९.०३  
१२ चारघरे ३ देखि ९ ४०७११४.८४  
१३ कल्याणपुर १ देखि ९ ५७२२२४.  
जम्मा   ५४३५११३०.०१  
ककनी गाउँपालिका      
ओखरपौवा १,७ देखि ९ ३९२२६.८९पूर्व :शिवपुरी गा.पा. र काठमाण्डौ जिल्ला
ओखरपौवा २ देखि ६ ३९७९१२.९६पश्चिम : बेलकोटगढी नपा
चाउथे १ देखि ९ ३५३५१७.९२उत्तर :लिखु गा.पा.
ककनी १ देखि ४ ३९१५११.५१दक्षिण :काठमाण्डौं र धादिङ्ग जिल्ला
ककनी ५ देखि ९ ३४०५१५.२  
मदानपुर ७८३१७५५.९५  
चतुराले १ देखि ९ ३२३८११.३३  
थानसिङ ८९१९०४६.१९  
जम्मा   २७०७३८७.९७  
लिखु गाउँपालिका      
खानीगाँउ १,२,३,४,८ २९८०८.८४पूर्व :पञ्चकन्याशिवपुरी गा.पा.
खानीगाँउ ५,६,७,९ २३५०६.६३पश्चिम : विदुर न.पा. र बेलकोटगढी न.पा
सुर्यमती १(९ ३६५४१०.८२उत्तर :विदुर न.पा. र सूर्यगढी गा.पा.,
चौघडा १,२,५,६,७,८ ३४५३६.६४दक्षिण :बेलकोटगढी न.पा, ककनी गा.पा
थानसिङ ५,६,७ १८१५५.२४  
थानसिङ १,२,३,४ २६००९.७२  
थानापती     
जम्मा   १६८५२४७.८८  
तारकेश्वर गाउँपालिका      
दाङसिङ्ग १ देखि ९ ३०८११५.८२पूर्व :विदुर न.पा.
बुधसिङ्ग   पश्चिम : धादिङ जिल्ला
गोर्स्यांङ्ग   उत्तर :विदुर न.पा. र मेघाङ्ग गा.पा.
तारुका १ देखि ४ २४३२७.६७दक्षिण :बेलकोटगढी न.पा. र धादिङ जिल्ला
तारुका ५ देखि ९ २८०१९.३२  
बुधसिङ्ग १ देखि ८ २८०४१७.०१  
गोर्स्याङ्ग २ देखि ८ २७३६१५.८  
खड्कभञ्ज्याङ्ग १ देखि ३ १८६५७.  
गोर्स्याङ्ग     
जम्मा   १५७१९७२.६२  
शिवपुरी गाउँपालिका      
तलाखु १ देखि ९ २९७६२०.३५पूर्व :सिन्धुपाल्चोक जिल्ला
छाप १ देखि ९ २०८५९.७३पश्चिम : पञ्चकन्यालिखू र ककनी गा.पा.
लिखु १ देखि ९ २४६२१२.०९उत्तर :पञ्चकन्या र दुप्चेश्वर गा.पा.
सिक्रे १ देखि ९ १५८२८.२२दक्षिण :काठमाण्डौ जिल्ला
महाकाली १ देखि ९ ३५२४१६.५२  
समुन्द्रादेवी १ देखि ९ ३०५३१२.०६  
सुनखानी १ देखि ९ २४४९१०.४  
थानपति १ देखि ४ र ६ देखि ९ २६३८१२.१४  
जम्मा   २०७६९१०१.५  
बेलकोटगढी नगरपालिका      
बेलकोट ४,९ १७३७६.०१पूर्व :ककनी गा.पा
कुमरी ६,८,९ ३०८९१०.२१पश्चिम : धादिङ्ग जिल्ला
कुमरी १ देखि ४,७ ३९३२१६.८९उत्तर :विदुर न.पा.,लिखु गा.पा. र तारकेश्वर गा.पा.
दुईपिपल ५,९ ३२५९१७.२दक्षिण :धादिङ्ग जिल्ला
कुमरी     
दुईपिपल ३,४,६,८ ३३१०९.६२  
दुईपिपल १,२,७ २८७२१४.२९  
रातमाटे १ देखि ९ ३७९३११.५१  
जिलिङ्ग १ देखि ५ ३१८२११.३९  
जिलिङ्ग ६ देखि ९ ३१०४१०.२४  
१० बेलकोट १ देखि ३ २९२६८.७२  
११ बेलकोट ५ देखि ८ २९९७१४.५६  
१२ मदानपुर ३ देखि ५ २६६६१०.०४  
१३ मदानपुर १,२,६,९ ३०२११४.९३  
जम्मा   ३९८८८१५५.६  
मेघाङ गाउँपालिका      
बर्सुन्चेत १ देखि ९ ४२६९.६१पूर्व :विदुर न.पा. र किस्पाङ्ग गा.पा.
बुङताङ १ देखि ९ २११७१३.९३पश्चिम : धादिङ्ग जिल्ला
देउराली १ देखि ९ ३६५६१८.९६उत्तर :धादिङ्ग जिल्ला
किम्ताङ १ देखि ९ १९७६२६.१७दक्षिण :विदुर न.पा. र तारकेश्वर गा.पा.
सामरी १,४,७,८,९ २४९३१४.९२  
सामरी २,३,५,६ २८१११४.२५  
जम्मा   १३४७९९७.८३  
किस्पाङ गाउँपालिका      
भाल्चे १ देखि ९ ३४८८२९.५७पूर्व :रसुवा जिल्ला
फिकुरी १ देखि ९ २८७३७.९९पश्चिम : मेघाङ्ग गा.पा.
काउले १ देखि ९ २९९३९.४१उत्तर :रसुवा र धादिङ्ग जिल्ला
साल्मे १ देखि ९ २१८६२५.३४दक्षिण :विदुर न.पा र मेघाङ्ग गा.पा.
मनकामना १ देखि ९ ३३२११०.२७  
जम्मा   १४८६१८२.५७ 

श्रोत: जिल्ला समन्वय समिति, नुवाकोट

तथ्याङ्क कार्यालय नुवाकोटको अनुरोध

सही तथ्याङ्क नै वैज्ञानिक विकास योजना तर्जुमाको आधारभूत तत्व हो । त्यसैले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र अन्तर्गतका तथ्याङ्क कार्यालयहरूबाट समय–समयमा सञ्चालन हुने विभिन्न गणना तथा सर्वेक्षणहरूको सिलसिलामा यहाँहरूको घर, संस्था, कार्यालय, उद्योग, व्यवसाय आदिमा तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि खटिई आउने गणकहरूलाई सही विवरण उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं । यहाँहरुले यसरी उपलब्ध गराउने विवरण तथ्याङ्क ऐन २०१५ अनुसार गोप्य राखिने छ । यसका साथै यस्त विवरण कर तथा अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगरिने र सधै‌ समुहगत रुपमा मात्र प्रकासन गरिने छ ।